Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Sprawozdanie KSM PZŁ z działalności w 2002 r.Na obrady Naczelnej Rady Łowieckiej


Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ jest organizacją polskich sygnalistów myśliwskich, której głównym celem jest utrzymywanie i rozwijanie jednej z najpiękniejszych tradycji polskiego łowiectwa, jakim jest granie na rogu myśliwskim. Tradycja ta jednak różni się od innych tym, że ciągle ma ogromne znaczenie praktyczne. Sygnały myśliwskie nie tylko usprawniają prowadzenie polo-wań zbiorowych, ale przede wszystkim ułatwiają zachowanie bezpieczeństwa na tych polowaniach. Do klubu oprócz myśliwych należą także nie członkowie PZŁ.

W okresie sprawozdawczym zarząd klubu działał w składzie wybranym podczas walnego zebrania 10.12.2000 r. w Poznaniu, a mianowicie: Maciej Strawa – prezes, Krzysztof Kadlec – zastępca prezesa, Mieczysław Skrzypiec – sekretarz, Paweł Kaczma-rek – skarbnik i Agnieszka Wytykowska – członek zarządu. Natomiast Komisja Muzyczna Klubu pracowała w składzie: Mieczy-sław Leśniczak (przewodniczący), Krzysztof Kadlec, Mieczysław Skrzypiec, Andrzej Rokicki, Piotr Grzywacz, Zenon Olendro-wicz i Maciej Strawa; zaś Kolegium Jurorów w składzie osobowym takim, jak komisja muzyczna oraz dodatkowo Andrzej Niedźwiedź. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: Kazimierz Kroskowski (przewodniczący), Robert Kamieniarz i Adam Wytykowski.

Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ posiada swój regulamin zatwierdzony przez Naczelną Radę Łowiecką. W wyniku wieloletniej działalności zostały wypracowane takie dokumenty jak: „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów my-śliwskich” oraz „Regulamin konkursu muzyki myśliwskiej”, a także zatwierdzony w 2001 roku przez NRŁ zbiór nut sygnałów myśliwskich obowiązujący w Polsce zarówno podczas polowań, jak i podczas konkursów. Klub posiada program komputerowy do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich i swoją stronę internetową www.muzyka.mysliwska.pl


Realizacja planu działalności Klubu w 2002 roku:

I. Działalność organizacyjna:

1. W okresie sprawozdawczym zarząd klubu odbył sześć protokołowanych posiedzeń (Tuchola 15-17.02.2002 r., Przechlewo 27.04.2002 r., Wałbrzych 20.06.2002 r., Wałbrzych 20.06.2002 r., Poznań 25.07.2002 r., Czempiń 13-15.12.2002 r.).
Natomiast Komisja Muzyczna i Kolegium Jurorów odbyły jedno wspólne doroczne posiedzenie w Tucholi 15-17.02.2002 r.
Walne zebranie członków klubu odbyło się, podczas festiwalu muzyki myśliwskiej, w dniu 20.06.2002 roku w Wałbrzychu.
2. Działalność organizacyjna zmierzająca do aktualizacji i uaktywnienia działalności regionów sygnalistyki myśliw-skiej prowadzona jest na bieżąco. W 2002 roku odbyło się 13 konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich według kalendarium opublikowanego w numerze 04/2002 „Łowca Polskiego” i na naszej stronie internetowej.
3. W dniu 06.03.2002 roku odbyła się w Warszawie konferencja przewodniczących komisji kultury okręgowych rad łowieckich, na której Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zaproponował podjęcie działań w celu organizacji nowych konkursów sygnalistów myśliwskich.
4. Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków oraz kandydatów do Klubu odbywa się na bieżąco. W okresie spra-wozdawczym zarząd klubu przyjął 24 sygnalistów jako członków klubu. Według stanu na dzień 31.12.2002 r. Klub liczy 311 członków oraz 95 kandydatów. W 2002 roku przeprowadzono aktualizację danych osobowych członków klubu.
5. Wydrukowano nowe listowniki klubu i legitymacje członkowskie.

II. Szkolenia, seminaria i konkursy:

1. Zarząd Główny PZŁ na wniosek Klubu postanowił o organizacji III Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w 2002 roku w Wałbrzychu. Przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu powierzono Kol. Stanisławowi Marciniakowi – z Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu. Gospodarzem konkursu była Okręgowa Rada Łowiecka w Wałbrzychu pod przewodnictwem Prezesa Wiesława Gawrona i Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego Andrzeja Tetke. Festiwal odbył się w dniach 21-23 czerwca w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu. W programie tej największej polskiej imprezie łowieckiej znajdują się corocznie trzy konkursy: ogólnopolski konkurs sygnalistów myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski), wojewódzki konkurs sygnalistów myśliwskich – w których wykonywane są sygnały myśliwskie - oraz konkurs muzyki myśliwskiej. Ponadto festiwal obejmuje warsztaty muzyczne, walne zebranie członków klubu, biesiadę myśliwską oraz liczne koncerty i mszę św. hubertowską, a często również wystawy, pokazy i inne imprezy towarzyszące. Indywidualnym Mistrzem Polski został Piotr Kasprzyk z Nadleśnictwa Pszczyna (okręg śląski), zaś zespołowym Mistrzem Polski – zdobywcą Rogu Woj-skiego – został zespół sygnalistów myśliwskich z Technikum Leśnego w Warcinie (okręg słupski).
2. Pomoc w organizacji konkursów i przeglądów regionalnych przejawia się poprzez uczestniczenie członków orga-nów Klubu w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych imprez. Szczególnemu podkreśleniu zasługuje fakt udziału jurorów klubo-wych, wyszkolonych i nominowanych przez ZG PZŁ, którzy zapewniają poprawność i wysoki poziom oceny konkursowej. Po-nadto zarząd klubu prowadzi działalność informacyjną, propagując poszczególne przeglądy i konkursy regionalne. W marcu 2002 roku została rozesłana korespondencja, zawierająca najważniejsze informacje o działalności Klubu i m.in. kalendarium konkursów, do około 500 adresatów (członkowie i kandydaci Klubu, zespoły sygnalistów myśliwskich, ZO PZŁ, szkoły leśne i RDLP).
3. Zarząd klubu wprowadził zasady eliminacji regionalnych solistów do konkursu ogólnopolskiego. Ustalono, że system konkursów regionalnych powinien zostać uzupełniony tak, aby w zasięgu działania każdego wojewódzkiego sejmiku łowieckiego, odbywał się jeden konkurs. Obecnie konkursy odbywają się na terenie 12 sejmików wojewódzkich:

- Zachodniopomorskiego: Barwice
- Pomorskiego: Przechlewo i Bytów
- Kujawsko-Pomorskiego: Tuchola
- Lubuskiego: Łagów Lubuski
- Wielkopolskiego: Goraj
- Dolnośląskiego: Wałbrzych
- Opolskiego: Opole
- Śląskiego: Pszczyna
- Warmińsko-Mazurskiego: Kwidzyn (okręg elbląski)
- Podlaskiego: Augustów
- Lubelskiego: Biłgoraj
- Podkarpackiego: Leżajsk


Dotychczas nie organizuje się żadnych konkursów w czterech województwach: Mazowieckim, Łódzkim, Świętokrzyskim i Mało-polskim. Istnieje pilna potrzeba, aby w 2003 r. zainicjować na ich terenie nowe konkursy.
4. Rozpoczęto szkolenie kandydatów na jurorów. Na zebraniu w dniu 15.12.2001 roku zarząd Klubu podjął uchwałę o zaproszeniu na cykl szkolenia 8 osób o szczególnym dorobku muzycznym i organizacyjnym. Propozycje skierowano do: Józefa Czerniaka (Kalisz), Romana Sety (Warcino), Artura Kanawki (Brynek), Agnieszka Wytykowska (Gostyń), Jacka Kulpiń-skiego (Sarbia), Roberta Olejarza (Boczów), Wiesława Kellera (Cewice) i Bogusława Rupa (Wałbrzych). Pierwsze szkolenie odbyło się 15-17.02.2002 roku w Tucholi i połączone było z dorocznym posiedzeniem Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów. Drugie szkolenie przeprowadzono w Czempiniu w dniach 13-15.12.2002 roku. Trzecie szkolenie zaplanowane jest w dniach 28-30.03.2003 r. w Tucholi i połączone będzie z ogólnopolską konferencją organizatorów konkursów sygnalistów myśliwskich. Zakończenie cyklu szkoleniowego planowane jest na jesień 2003 roku.
5. Przygotowywane jest wydanie materiałów z międzynarodowego sympozjum naukowego na temat muzyki myśliw-skiej, które odbyło się w czerwcu 2000 roku w Pszczynie. Zostały przeprowadzone w tej sprawie pozytywne rozmowy z Prze-wodniczącym ZG PZŁ i Prezesem „Łowca Polskiego”. Trwają prace redakcyjne i tłumaczenia niemiecko-polskie w celu przygo-towania wszystkich materiałów do przekazania ich Redakcji „Łowca Polskiego”. Będzie to pierwsza po prawie 80 latach tak obszerna publikacja na temat muzyki myśliwskiej zawierająca 12 referatów przygotowanych przez ekspertów z Polski, Niemiec, Austrii i Czech.
6. Ogłoszono konkurs kompozytorski na „Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ”. Opracowano regulamin tego konkursu. Ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem opublikowano w numerze 11/2002 „Łowca Polskiego” i na stronie interne-towej www.muzyka.mysliwska.pl Wpłynęło 24 oryginalnych prac. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28.03.2003 roku na posie-dzeniu komisji muzycznej.
7. Letni kurs doskonalenia gry na rogu myśliwskim w 2002 roku odbył się w Borach Tucholskich, a jego organizato-rem był kol. Piotr Grzywacz. Uczestniczyło w nim 8 osób.


III. Działalność popularyzatorska:

1. Propagowanie tradycji łowieckich i działalności Klubu ma miejsce coraz częściej na łamach „Łowca Polskiego”. Artykuły i informacje na ten temat ukazały się w 2002 roku w numerach – 2, 3, 4, 8, 11 i 12.
2. Koncerty oraz pokazy wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej organizowane są podczas wszystkich konkursów sygnalistów myśliwskich. Zadanie to najlepiej realizowane jest podczas aktywnej działalności wszystkich myśliw-skich zespołów muzycznych.
3. Dodatkową inicjatywą zmierzającą do popularyzowania muzyki myśliwskiej, Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i jego celów było utworzenie w kwietniu 2002 roku portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl Zadaniem portalu jest także szybka i rzetelna informacja o Klubie, konkursie „O Róg Wojskiego” i innych konkursach, o zespołach sygnalistów myśliwskich, wydawnictwach nutowych i nagraniach dźwiękowych, aktualnościach, artykułach, biografiach, portal zawiera forum dyskusyjne i linki. Portal internetowy dzięki profesjonalnej obsłudze prowadzonej przez Łukasza Prendke z firmy Arstan, przyjaznej grafice, bieżącej aktualizacji, dynamicznemu rozwojowi i dużej oglądalności jest bardzo dobrą wizytówką naszego klubu i całego Pol-skiego Związku Łowieckiego.


IV. Podsumowanie finansowe roku 2002.

W 2002 roku Klub otrzymał dotację finansową z ZG PZŁ na działalność statutową w wysokości 11 000 zł. Kwotę tą wykorzysta-no zgodnie z planem. W 2003 roku wnioskowano o znaczne podwyższenie dotacji dla klubu.


Warszawa, dn. 06 marca 2003 roku.

Prezes Klubu
mgr inż. Maciej Strawa
Czas wykonania: 0.021 sekund