Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Konkurs na "Hejnał Łowiectwa bydgoskiego"

Regulamin konkursu kompozytorskiego

 1. Organizatorem konkursu jest Okręgowa Rada Łowiecka (ORŁ) w Bydgoszczy.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatora zapisu nutowego hejnału oraz jego nagrania na taśmie magnetofonowej lub płycie kompaktowej.
 3. Hejnał powinien być skomponowany na naturalny róg myśliwski w stroju B. Utwór powinien zawierać parzystą liczbę taktów (nie mniej niż 8). Całkowity czas trwania hejnału nie powinien przekraczać 60 sekund.
 4. Termin składania prac upływa z końcem stycznia 2007 roku.
 5. Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez ORŁ w Bydgoszczy do końca lutego 2007 roku.
 6. Prace należy dostarczyć na adres: Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego (ZO PZŁ), ul. Sułkowskiego 5, 85 – 655 Bydgoszcz, skr. poczt. 47.
 7. Na konkurs należy nadesłać prace niepublikowane w 1 egz., w kopercie opatrzonej godłem autora. Do koperty z tekstem (nagraniem) należy włożyć drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną godłem, a wewnątrz zawierającą kartkę z imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem i oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.
 8. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu nr 0602376743.
 9. Za najlepszą kompozycję zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1.200 zł (tysiącdwieściezłotych).
 10. Autor zwycięskiej pracy przenosi wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne na rzecz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy.
 11. Prace nienagrodzone zostaną zwrócone autorom w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych autora zwycięskiej pracy w prasie i łowieckich stronach internetowych, a jej autor wyraża na to zgodę.
 13. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureata konkursu będzie ostateczna.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zasad niniejszego regulaminu.
 15. W razie nie rozstrzygnięcia konkursu, będzie ogłoszony ponowny termin składania nowych kompozycji i ich oceny.
 16. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 17. Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Przewodniczący
Komisji Kultury ORŁ

Prezes
ORŁ w Bydgoszczy


Czas wykonania: 0.039 sekund