Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Sprawozdanie KSM PZŁ


Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów Klubu Sygnalistów Myśliskich Polskiego Związku Łowieckiego

za okres od 01.06.2001 r. do 31.05.2002 r.


W okresie sprawozdawczym zarząd klubu działał w składzie wybranym podczas walnego zebrania 10.12.2000 r. w Poznaniu, a mianowicie: Maciej Strawa – prezes, Krzysztof Kadlec – zastępca prezesa, Mieczysław Skrzypiec – sekretarz, Paweł Kaczmarek – skarbnik i Agnieszka Wytykowska – członek zarządu. Natomiast Komisja Muzyczna Klubu pracowała w składzie: Mieczysław Leśniczak (przewodniczący), Krzysztof Kadlec, Mieczysław Skrzypiec, Andrzej Rokicki, Piotr Grzywacz, Zenon Olendrowicz i Maciej Strawa; zaś Kolegium Jurorów w składzie osobowym takim, jak komisja muzyczna oraz dodatkowo Andrzej Niedźwiedź.


Realizacja planu działalności Klubu w 2001/2002 roku:

I. Działalność organizacyjna:
1. W okresie sprawozdawczym, czyli od 01.06.2001 r. do 31.05.2002 r., zarząd klubu odbył pięć protokołowanych posiedzeń (Poznań 26.09.2001 r., Poznań 15.12.2001 r., Tuchola 15-17.02.2002 r., Przechlewo 27.04.2002 r., Wałbrzych 20.06.2002 r.). Natomiast Komisja Muzyczna i Kolegium Jurorów odbyły jedno wspólne doroczne posiedzenie w Tucholi 15-17.02.2002 r.
2. Działalność organizacyjna zmierzająca do aktualizacji i uaktywnienia działalności regionów sygnalistyki myśliwskiej prowadzona jest na bieżąco. W 2001 roku odbyło się pięć nowych konkursów sygnalistów myśliwskich: lubuski w Łagowie Lubuskim, zachodniopomorski w Barwicach, powiślański (warmińsko-mazurski) w Kwidzynie, podlaski w Augustowie oraz kresowy (lubelski) w Biłgoraju. Członkowie organów klubu uczestniczą w organizacji tych nowych imprez. Wszyscy organizatorzy z poprzedniego roku potwierdzili ich organizację w 2002 roku. W dniu 06.03.2002 roku odbyła się w Warszawie konferencja przewodniczących komisji kultury okręgowych rad łowieckich, na której Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zaproponował podjęcie działań w celu organizacji nowych konkursów sygnalistów myśliwskich.
3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków oraz kandydatów do Klubu odbywa się na bieżąco. W okresie sprawozdawczym zarząd klubu przyjął 36 sygnalistów jako członków klubu, na posiedzeniu w dniu 20.06.2002 r. zaś jeszcze 17. Według stanu na dzień 20.06.2002 r. Klub liczy 307 członków oraz 79 kandydatów. W ramach aktualizacji danych swoje karty osobowe przysłało tylko 56 członków na 244, których aktualizacja dotyczyła.
4. Zaplanowana organizacja walnego zebrania sprawozdawczego Klubu jest w tym czasie realizowana.

II. Szkolenia, seminaria i konkursy:
1. Wydanie materiałów z międzynarodowego sympozjum naukowego na temat muzyki myśliwskiej, które odbyło się w czerwcu 2000 roku w Pszczynie, ma szansę realizacji. Zostały przeprowadzone w tej sprawie pozytywne rozmowy z Przewodniczącym ZG PZŁ i Prezesem „Łowca Polskiego”. Trwają prace redakcyjne i tłumaczenia niemiecko-polskie w celu przygotowania wszystkich materiałów do przekazania ich Redakcji „Łowca Polskiego”.
2. Ogólnopolskie Seminarium dla kierowników i instruktorów zespołów, jurorów oraz kandydatów regionalnych zostanie zorganizowane dopiero po opracowaniu przez zarząd szczegółowego projektu zasad eliminacji regionalnych do konkursu ogólnopolskiego. Celem seminarium, oprócz szkolenia i wymiany doświadczeń, będzie konsultacja zmian regulaminu konkursów.
3. Zarząd Główny PZŁ na wniosek Klubu postanowił o organizacji III Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i VII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2002 roku w Wałbrzychu. Przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu powierzono Kol. Stanisławowi Marciniakowi – z Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu. Gospodarzem konkursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego Kol. Andrzeja Tetke. Aktualnie jesteśmy uczestnikami tej największej łowieckiej imprezy w Polsce.
4. Letni kurs doskonalenia gry na rogu myśliwskim w 2001 roku odbył się w Borach Tucholskich, a jego organizatorem był kol. Piotr Grzywacz. Uczestniczyło w nim 8 osób.
5. Pomoc w organizacji konkursów i przeglądów regionalnych przejawia się poprzez uczestniczenie członków organów Klubu w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych imprez. Szczególnemu podkreśleniu zasługuje fakt udziału jurorów klubowych, wyszkolonych i nominowanych przez ZG PZŁ, którzy zapewniają poprawność i wysoki poziom oceny konkursowej. Ponadto zarząd klubu prowadzi działalność informacyjną, propagując poszczególne przeglądy i konkursy regionalne. W marcu 2002 roku została rozesłana korespondencja, zawierająca najważniejsze informacje o działalności Klubu i m.in. kalendarium konkursów, do około 500 adresatów (członkowie i kandydaci Klubu, zespoły sygnalistów myśliwskich, ZO PZŁ, szkoły leśne i RDLP). W 2001 roku łącznie odbyło się 13 przeglądów, konkursów i festiwali. W 2002 roku odbędzie się także 13 imprez według Kalendarium opublikowanego w numerze 04/2002 „Łowca Polskiego”. Kalendarium imprez znajduje się także na naszej stronie internetowej.
6. Zarząd klubu opracował projekt koncepcji zmierzającej do wprowadzenia zasad eliminacji regionalnych solistów do konkursu ogólnopolskiego. Został on omówiony podczas zebrania komisji muzycznej i kolegium jurorów (15-17.02.2002 roku w Tucholi). Ustalono wstępnie, że system konkursów regionalnych powinien zostać uzupełniony tak, aby w zasięgu działania wojewódzkiego sejmiku łowieckiego, odbywał się jeden konkurs. Obecnie konkursy odbywają się na terenie 12 sejmików wojewódzkich:

Zachodniopomorskiego: Barwice
Pomorskiego: Przechlewo i Bytów
Kujawsko-Pomorskiego: Tuchola
Lubuskiego: Łagów Lubuski
Wielkopolskiego: Goraj
Dolnośląskiego: Wałbrzych
Opolskiego: Opole
Śląskiego: Pszczyna
Warmińsko-Mazurskiego: Kwidzyn (okręg elbląski)
Podlaskiego: Augustów
Lubelskiego: Biłgoraj
Podkarpackiego: Leżajsk

Dotychczas nie organizuje się żadnych konkursów w czterech województwach: Mazowieckim, Łódzkim, Świętokrzyskim i Małopolskim. Istnieje pilna potrzeba, aby zainicjować na ich terenie nowe imprezy.
7. Rozpoczęto szkolenie kandydatów na jurorów. Na zebraniu w dniu 15.12.2001 roku zarząd Klubu po konsultacji z kolegą Mieczysławem Leśniczakiem, przewodniczącym Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów, podjął uchwałę o zaproszeniu na cykl szkolenia 7 osób o szczególnym dorobku muzycznym i organizacyjnym. Propozycje skierowano do: Józefa Czerniaka (Kalisz), Romana Sety (Warcino), Artura Kanawki (Brynek), Agnieszka Wytykowska (Gostyń), Jacka Kulpińskiego (Sarbia), Roberta Olejarza (Boczów) i Wiesława Kellera (Cewice). Pierwsze szkolenie odbyło się 15-17.02.2002 roku w Tucholi i połączone było z dorocznym posiedzeniem Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów. Zakończenie szkolenia planowane jest na jesień 2003 roku.

III. Działalność popularyzatorska:
1. Propagowanie tradycji łowieckiej i działalności Klubu ma miejsce coraz częściej na łamach „Łowca Polskiego”. Artykuły i informacje na ten temat ukazały się w roku 2001 w numerach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 12, natomiast w 2002 roku w numerach – 2, 3 i 4.
2. Koncerty oraz pokazy wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej organizowane są podczas wszystkich konkursów sygnalistów myśliwskich. Zadanie to najlepiej realizowane jest podczas aktywnej działalności wszystkich myśliwskich zespołów muzycznych.
3. Dodatkową inicjatywą zmierzającą do popularyzowania muzyki myśliwskiej, Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i jego celów było w ostatnich miesiącach powołanie do życia portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl . Zadaniem portalu jest także szybka i rzetelna informacja o Klubie, konkursie „O Róg Wojskiego” i innych konkursach, o zespołach sygnalistów myśliwskich, wydawnictwach nutowych i nagraniach dźwiękowych, a w przygotowaniu jest sklep internetowy, forum dyskusyjne, poczta E-mail i linki. Prosimy o współpracę w redagowaniu tego przedsięwzięcia internetowego - zwłaszcza kierowników zespołów myśliwskich i organizatorów konkursów, a także wszystkich tych, którzy z zainteresowaniem i przyjemnością zajmują się internetem i muzyką myśliwską.


Realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków Klubu z dn. 01.06.2001 r.:

Walne Zebranie Członków Klubu, które odbyło się 01.06.2001 r. w Ciechocinku, podjęło następujące uchwały i wnioski wymagające ich realizacji przez zarząd klubu:
- Wnioski w sprawie zmian w regulaminie konkursów oraz konsekwentnego egzekwowania jego dotychczasowych zapisów. Zarząd klubu przygotował zmiany i projekty zmian w regulaminie, które zostały częściowo wprowadzone już podczas konkursu w Wałbrzychu.

Uchwały Zarządu Klubu przyjęte w okresie sprawozdawczym :

- W sprawie składki członkowskiej na 2002 rok o wysokości 20 zł.
- W sprawie utworzenia portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl
- W sprawie szkolenia 7 kandydatów na jurorów sygnalistyki myśliwskiej.


Sprawozdanie finansowe:

Podsumowanie finansowe roku 2001.

W 2001 roku Klub otrzymał dotację finansową z ZG PZŁ na działalność statutową w wysokości 10 000 zł. Wydatkowanie tej kwoty było następujące:
- Wystawiono 30 delegacji związanych z działalnością Klubu, tj. zebrania zarządu i organizacja festiwalu w Ciechocinku. Rozliczono 26 delegacji na kwotę 5125,66 zł. Pozostałe 4 delegacje zostały pokryte z pieniędzy własnych członków Klubu.
-Wyżywienie i noclegi w trakcie zebrań zarządu, komisji muzycznej, kolegium jurorów i komisji rewizyjnej pochłonęły kwotę 1224,76 zł.
- Znaczki pocztowe, koperty, usługa ksero – to kwota 567,86 zł.
- Wykonanie aktualnych pieczątek dla członków zarządu, odznaki i znaczki klubu oraz puchary to kwota 2203,75 zł. Część tej kwoty została zwrócona przy wykupie znaczków przez członków klubu w kwocie 444 zł.

Na dzień 31 grudnia 2001 roku klub dysponował kwotą 1321,97 zł, która została przesunięta na 2002 rok. Składki za 2001 rok wyniosły 1130 zł (61 osób) i nadal spływają. Ogółem na koncie klubu w dniu 31 grudnia 2001 roku spoczywała kwota 2451,97 zł.

Realizacja preliminarza finansowego klubu w 2002 roku.

W 2002 roku do dnia 31 maja koszty klubu wynosiły:
- Delegacje związane z zebraniem zarządu, komisji problemowych oraz spotkaniem z kandydatami na jurorów, a także z organizacją festiwalu w Wałbrzychu stanowią kwotę 810,32 zł ( do rozliczenia delegacje A. Wytykowskiej, R. Sety, A. Kanawki).
- Wyżywienie i noclegi wyniosły 1515 zł.
Tłumaczenia tekstu z sympozjum w Pszczynie w 2000 roku to suma 1200 zł.
- Koperty i papier – 52,40 zł.
- Dopłata klubu do zakupu wydawnictwa nutowego to kwota 110 zł.

Koszty te stanowią obciążenie konta klubu, natomiast ze składek członkowskich za 2001 rok zakupiono 100 egzemplarzy wydawnictwa nutowego pt. „Sygnały myśliwskie” za kwotę 1250 zł. Ogółem w tym roku wydatkowano kwotę 3687,32 zł z dotacji ZG PZŁ, która wynosi 11 000 zł.


Sprawozdanie z działalności Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów KSM PZŁ:

Sprawozdanie z działalności Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów dotyczy okresu od 01 czerwca 2001roku, czyli od Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Ciechocinku do 31 maja 2002 roku. W tym czasie trwały prace nad nowym regulaminem konkursu ogólnopolskiego „O Róg Wojskiego”, w którym nastąpiło kilka istotnych zmian. Nie znaczy to, że wszystko w tym zakresie zostało zrobione. Pozostał jeszcze do stworzenia i wprowadzenia regulamin konkursów regionalnych tworzących z konkursem ogólnopolskim zintegrowaną całość. Przewidujemy, że w przyszłorocznym kalendarium konkursów uwzględnione będą wszystkie wprowadzone zmiany.
W lutym 2002 roku w Tucholi rozpoczęło się szkolenie kandydatów na jurorów wyłonionych przez Komisję Muzyczną i Kolegium Jurorów z pośród wielu zaproponowanych osób. Kurs obejmować ma trzy lub cztery spotkania w zależności od możliwości finansowych Klubu. Omawiane będą problemy z zakresu szeroko pojętej sygnalistyki i muzyki myśliwskiej.
Podczas zebrania, które odbyło się w Tucholi w dniach 15-17 lutego 2002 r., Komisja Muzyczna KSM podsumowała pracę związaną z zatwierdzeniem i wydaniem zbioru nut sygnałów myśliwskich obowiązujących w PZŁ. Dotarły one do wszystkich kół łowieckich w całej Polsce. Powstał problem w indywidualnym nabyciu nut związany z wyczerpaniem się nakładu. Nie dotyczy to członków Klubu, którzy opłacili składki za 2001 rok i otrzymali zbiór sygnałów.
Dokonano również oceny sygnałów i wydawnictw nutowych oraz nagrań sygnałów i muzyki łowieckiej. W tym zakresie jest dużo do zrobienia i wymaga to jeszcze szerszej dyskusji na większym forum.
Od czasu zakończenia Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2000, czyli blisko 2 lata, trwają działania zmierzające do wydania w formie książkowej referatów, wygłoszonych podczas międzynarodowego sympozjum naukowego na temat muzyki myśliwskiej, jakie odbyło się w Promnicach. Ten długi czas towarzyszący realizacji tego przedsięwzięcia spowodowany jest ograniczonymi środkami finansowymi Klubu, ale przede wszystkim słabym zaangażowaniem się zainteresowanych stron w tej, tak ważnej publikacji dla polskiej i europejskiej kultury łowieckiej.
Podjęto decyzję ogłoszenia konkursu na Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie regulaminu tego konkursu.


Wałbrzych, dn. 21 czerwca 2002 roku.
Czas wykonania: 0.016 sekund