Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Regulamin KSM PZŁ
I. Postanowienia ogólne.

 1. Klub Sygnalistów Myśliwskich działa jako specjalistyczna sekcja w ramach Polskiego Związku Łowieckiego i podlega Zarządowi Głównemu PZŁ.
 2. Pełna nazwa brzmi: Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.
 3. Klub ma prawo używać własnej pieczęci, odznaki i legitymacji, których wzór zatwierdza Zarząd Główny PZŁ.
 4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klub ma prawo tworzyć ogniwa terenowe w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim PZŁ właściwym dla danego terenu.

II. Zadania Klubu.

 1. Pielęgnowanie i propagowanie tradycji gry na rogach myśliwskich.
 2. Czuwanie nad prawidłowością zapisów nutowych, grania oraz właściwego stosowania sygnałów myśliwskich.
 3. Kultywowanie innych rodzimych tradycji łowieckich.
 4. Organizowanie kursów, konkursów i innych imprez propagujących cele Klubu.
 5. Opracowywanie i zatwierdzanie utworów muzyki myśliwskiej.
 6. Współpraca z organami PZŁ zajmującymi się propagowaniem etyki i tradycji myśliwskiej oraz szkoleniem kandydatów.
 7. Współpraca z pokrewnymi organizacjami za granicą.

III. Członkowie Klubu. Prawa i obowiązki.

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która wykaże się umiejętnością gry podstawowych sygnałów myśliwskich oraz znajomością tradycji i zwyczajów łowieckich.
 2. Członkostwo nabywa się przez zgłoszenie chęci wstąpienia do Klubu oraz udział w Konkursie Sygnalistów przy zdobyciu odpowiedniej ilości pkt. w klasie B lub złożenie egzaminu przed Komisją powołaną przez Zarząd.
 3. Wyjątkowo Walne Zebranie może nadać członkostwo Klubu osobom aktywnie działającym w tej dziedzinie nawet jeśli nie grają one na rogu.
 4. Szczegółowe zasady przyjęcia określa Zarząd Klubu.
 5. Członkiem Klubu może być także osoba nie należąca do PZŁ.
 6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów.
 7. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
 8. Członkowie Klubu mają obowiązek:
  1. doskonalić sztukę gry sygnałów na rogach myśliwskich,
  2. znać i kultywować tradycje i zwyczaje łowieckie,
  3. przestrzegać dobrych obyczajów i zasad etyki,
  4. wykonywać zadania zlecone przez organy Klubu, mające związek z jego działalnością.
 9. Członkowie Klubu mają prawo:
  1. nosić odznakę i okazywać się legitymacją członkowską Klubu,
  2. korzystać z pomocy władz i organów Klubu,
  3. wybierać i być wybieranymi do władz i organów Klubu,
  4. uczestniczyć w spotkaniach Klubu, w konkursach i innych imprezach propagujących sygnały myśliwskie,
  5. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Klubu mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,
  6. odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego decyzja jest ostateczna,
  7. zakładać ogniwa terenowe zwane zespołami sygnalistów.
 10. Władze i organy Klubu mogą w szczególnych przypadkach stosować następujące kary:
  1. upomnienie
  2. skreślenie z listy członków Klubu.

 11. Skreślenie z listy członków następuje decyzją 2/3 uczestników Walnego Zebrania.
 12. Sankcje karne stosuje się na wniosek władz i organów Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego w następujących przypadkach:
  1. naruszenie w sposób rażący zasad organizacyjnych oraz obowiązków członka Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego,
  2. nie podporządkowania lub uchylenia się od poleceń władz i organów Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego.
 13. Skreślenie z listy członków następuje także w przypadku dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu.

IV. Zasady organizacyjne oraz władze i organy Klubu.

 1. Władze i organy Klubu podejmują decyzje zwykłą większością głosów, wyjątek stanowi nadawanie członkostwa honorowego oraz skreślenie z listy członków.
 2. Władzę Klubu stanowi Walne Zebranie Członków.
 3. Organami Klubu są:
  1. Zarząd
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Komisja Muzyczna
  4. Kolegium Jurorów.
 4. Od decyzji organów Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 5. Walne Zebranie Członków Klubu.

 6. Walne Zebranie Członków Klubu jest jej najwyższą władzą ustanowioną w celu uchwalania programu oraz dokonywania oceny działalności Klubu, jej organów i poszczególnych członków.
 7. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Muzycznej,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  3. uchwalanie i zatwierdzanie planu działalności Klubu,
  4. rozpatrywanie wniosków wnoszonych do organów Klubu,
  5. powoływanie komisji problemowych,
  6. nadawanie członkostwa honorowego,
  7. skreślanie z listy członków w przypadkach wymienionych w rozdziale III pkt. 11 i 12,
  8. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw związanych z działalnością Klubu zgłaszanych przez członków lub ZG PZŁ.
 8. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 9. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku przede wszystkim w celu rozpatrywania sprawozdań organów Klubu i uchwalania planu działalności.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w każdym czasie w następujących przypadkach:
  1. z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  2. na polecenie ZG PZŁ,
  3. na pisemne umotywowane żądanie jednej trzeciej ogółu członków Klubu z podaniem spraw, które mają być rozpatrywane.
 11. Termin Walnego Zebrania powinien być ogłoszony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Walne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę uczestników, a decyzje na nim podjęte są prawomocne.

 13. Zarząd Klubu.

 14. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, składającym się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat.
 15. W skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes,
  2. zastępca prezesa,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. członek.
 16. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącymi pracami Klubu, z wyjątkiem spraw wymienionych w pkt. 6, a w szczególności:
  1. opracowywanie planów działalności Klubu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. rozpatrywanie wniosków dotyczących Klubu i jego członków,
  4. szkolenie i przyjmowanie członków, wydawanie legitymacji i odznak,
  5. wyznaczanie komisji i zasad egzaminacyjnych,
  6. organizacja konkursów i innych imprez propagujących grę sygnałów myśliwskich.

  Komisja Rewizyjna.


  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
  1. przewodniczący,
  2. zastępca,
  3. sekretarz.
 17. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie i sporządzanie protokołów z działalności finansowej i dokumentacyjnej Klubu,
  2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących działalności organów i realizacji uchwał,
  3. w koniecznych przypadkach prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do organów lub członków Klubu.

  Komisja Muzyczna.

 18. Komisja składa się z co najmniej trzech osób w tym jeden przedstawiciel Kolegium Jurorów. Osoby te powinny mieć odpowiednie kompetencje w dziedzinie muzyki. Zadaniem Komisji jest:
  1. czuwanie nad prawidłowością wykonywania utworów oraz wydawanych zapisów nutowych,
  2. opracowywanie oraz zatwierdzanie nowo powstających utworów muzycznych.

  Kolegium Jurorów.

 19. W skład Kolegium Jurorów wchodzą osoby spełniające poniższe wymagania:
  1. aktywna działalność w dziedzinie sygnałów i muzyki myśliwskiej,
  2. odpowiednie kompetencje muzyczne,
  3. zaliczenie specjalnego seminarium,
  4. udział w konkursach sygnalistów.
  Szczegóły przyznawania uprawnień jurorów określa Zarząd Klubu.
 20. Na wniosek Zarządu Klubu - jurorów konkursowych mianuje Zarząd Główny PZŁ. Jurorzy ci wchodzą w skład Kolegium Jurorów.
 21. Ze względu na małą ilość kompetentnych osób, członkowie Zarządu Klubu mogą pełnić funkcję w innych organach z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

V. Finanse Klubu.

 1. Finanse Klubu stanowią:
  1. fundusze przekazane przez PZŁ,
  2. dobrowolne wpłaty członków Klubu,
  3. fundusze darowane przez instytucje lub osoby prywatne

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Zmiany w niniejszym statucie wprowadzane są na wniosek Walnego Zebrania przez NRŁ.
 2. W przypadku braku niektórych zasad w powyższych przepisach, stosuje się odnośne obowiązujące w PZŁ.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Naczelną Radę Łowiecką.

Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej
mgr inż. Alfred Hałasa

Mikołajki, 15 grudnia 1994 r.

Czas wykonania: 0.053 sekund